Colexifications for "FOREST" and "TREE"

Language Family Form for FOREST Gloss for FOREST Form for TREE Gloss for TREE
Bukusu E.31c Atlantic-Congo sààlà forest sààlà tree
Old Irish Indo-European fid woods, forest fid tree (cf 08.600)
Old English Indo-European wudu woods, forest wudu tree
Old English Indo-European wudu woods, forest wudu tree (cf 08.600)
Old High German Indo-European holz woods, forest holz tree
Old High German Indo-European holz woods, forest holz tree (cf 08.600)
Sanskrit Indo-European vana- woods, forest vana- tree (cf 08.600)
Muisca Chibchan quye woods, forest quye tree
Muisca Chibchan quye woods, forest quye tree (cf 08.600)
Mosetén Mosetén-Chimané de'reʔ woods, forest de'reʔ tree
Mosetén Mosetén-Chimané de'reʔ woods, forest de'reʔ tree (cf 08.600)
Gününa Küne Puelche ɨpuk woods, forest ɨpuk tree
Gününa Küne Puelche ɨpuk woods, forest ɨpuk tree (cf 08.600)
Akhvakh (Northern dialect) Nakh-Daghestanian руша woods, forest руша tree
Akhvakh (Northern dialect) Nakh-Daghestanian руша woods, forest руша tree (cf 08.600)
Akhvakh (Southern dialect) Nakh-Daghestanian руша woods, forest руша tree
Akhvakh (Southern dialect) Nakh-Daghestanian руша woods, forest руша tree (cf 08.600)
Godoberi Nakh-Daghestanian руша woods, forest руша tree
Godoberi Nakh-Daghestanian руша woods, forest руша tree (cf 08.600)
Khwarshi (Khwarshi dialect) Nakh-Daghestanian гъван woods, forest гъван tree
Khwarshi (Khwarshi dialect) Nakh-Daghestanian гъван woods, forest гъван tree (cf 08.600)
Tindi Nakh-Daghestanian рогьа woods, forest рогьа tree
Tindi Nakh-Daghestanian рогьа woods, forest рогьа tree (cf 08.600)
Chamalal Nakh-Daghestanian вогьа woods, forest вогьа tree
Chamalal Nakh-Daghestanian вогьа woods, forest вогьа tree (cf 08.600)
Nganasan Uralic muŋkuʔ Wald::N muŋku Baum::N
Yaqui Uto-Aztecan juya the woods or forest juya the tree